เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

Movybook (หนังความรู้สู่ความรวย) ภายใต้การดูแลของบริษัท เราเพื่อคุณ จำกัด ยินดีให้บริการทุกท่าน เพื่อให้ท่านเกิดความรู้ และวิชาในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น เท่าที่ทุกท่านทราบว่า การใช้บริการต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ทุกประการ โดยท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูล ความรู้แก่นสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการดังนี้

 

การใช้บริการ

ท่านที่เข้าใช้บริการ ต้องตกลงและยอมรับว่า ท่านใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือแสวงหากำไรอื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ movybook ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ โลโก้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาทิ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ทั้งสิ้น

เนื่องจาก เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบวีดีโอ หรือบทความแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ท่านยอมรับในเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์  movybook จึงขอไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์

 

ชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับเว็บไซต์ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา และการละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ กับทางเว็บไซต์อย่างเต็มที่ รวมทั้ง ตกลงและปกป้องไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานของที่ดูแลเว็บไซต์ถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนด

 

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม

ทางเว็บไซต์ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และหากท่านกระทำผิดตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนด ทางเราตกลงใช้กฎหมายไทยเข้าระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ หากท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบผ่าน FACEBOOK